Privacy Policy

Privacy Policy
Privacy Policy

Πολιτική Απορρήτου

1.1 Προστασία & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Αλλά και ακόμη πιο προσωπικές πληροφορίες όπως συνήθειες, προτιμήσεις, βιομετρικά δεδομένα, κα.

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε ζώντα φυσικά πρόσωπα, εντός της Ε.Ε., είναι υποχρεωμένη από 25 Μαΐου 2018 να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό EΕ 679/2016, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ). Η ισχύς του Κανονισμού είναι άμεση σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η συλλογή ΔΠΧ είναι μια μορφή επεξεργασίας, όπως είναι και η αποθήκευση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Το ιατρείο μας, μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα (εσάς) σχετικά με την επεξεργασία των ΔΠΧ, βοηθώντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα ώστε να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για τη σχέση τους με εμάς.

1.2 Σκοπός επεξεργασίας

Με το παρόν κείμενο σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε. Ειδικότερα:

α) Την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με στόχο την ιατρική γνωμάτευση ή/και την ολοκλήρωση της ιατρικής πράξης που εκτελέστηκε στους χώρους του ιατρείου. β) Την αποστολή αποτελεσμάτων των ιατρικών πράξεων που εκτελέσατε με την μορφή email και στην διεύθυνση που θα μας υποδείξετε εσείς προσωπικά. γ) Την παροχή ενημερώσεων με email ή/και SMS σχετικά με την ιατρική πράξη που εκτελέσατε ή για νέες υπηρεσίες του ιατρείου μας ή ενημερώσεις για εξελίξεις στα θέματα που σας αφορούν. δ) Την αποστολή υπενθυμίσεων με email ή/και SMS σχετικά με επανάληψη των ιατρικών πράξεων μετά από χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ιατρική επιστήμη και τις πρακτικές της ιατρικής πρόληψης. ε) Τη λήψη και πιθανή αποστολή των βιολογικών δειγμάτων σε συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα για περαιτέρω ανάλυση τους σύμφωνα πάντα με τις αιτούμενες υπηρεσίες, όταν αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στο ιατρείο μας. στ) Τη διαχείριση των λογιστικών στοιχείων, ανάλογα με τις νομικές απαιτήσεις (εφορία, κλπ.).

1.3. Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου δηλώνει τη συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αλλά και το σεβασμό μας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, έχει ως σκοπό να:

Ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα (εσάς) για τα ΔΠΧ που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό, με ποιο τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα.
• Διασφαλίσει ότι τα φυσικά πρόσωπα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και την υποχρέωσή μας για λογοδοσία και ασφάλεια.

Παρέχει ένα εύκολο και σαφές μέσον για τη διασφάλιση της συγκατάθεσής σας, ως νομική βάση για την επεξεργασία ΔΠΧ, και, παράλληλα, σας δίνει τη δυνατότητα να αίρετε αυτή τη συγκατάθεση όποτε θελήσετε.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 20.02.2019 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση / έκδοση. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει, γενικά, για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή σκοπεύει να έχει οποιοδήποτε είδος συνεργασίας μαζί μας.

1.4 Διαβίβαση δεδομένων

Το ιατρείο μας μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται πιο πάνω.  Δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη περίπτωση εκτός από:

 • εσάς
 • τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω
 • αν μας ζητηθεί από εσάς

1.5 Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημογραφικά σας στοιχεία και ιατρικό ιστορικό που μας δίνετε κατά τη διαδικασία επίσκεψης στο ιατρείο
 • Στοιχεία ασφάλισής σας, σε περίπτωση που θα τη χρησιμοποιήσετε
 • Προγενέστερες εξετάσεις σας που είτε θα τις χρειαστούμε ως ιστορικό και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της ιατρικής πράξης

Σημειώνουμε ότι το ιατρείου μας θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα με την παρούσα δήλωση για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν και όχι για άλλους σκοπούς.

1.6 Διάρκεια τήρησης αρχείου

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Ιατρικό Κώδικα Δεοντολογίας, η υποχρέωση για τη διάρκεια τήρησης αρχείου ορίζεται τουλάχιστον δεκαετής (10ετής). Το ιατρείο μας δύναται να διατηρήσει και περαιτέρω του ανωτέρω χρόνου το αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τα δεδομένα σας να διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τον κώδικα δεοντολογίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, έτσι ώστε μετά το πέρας της δεκαετίας, να διαγραφούν με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους.

1.7 Ασφάλεια επεξεργασίας

Ένα από τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η εφαρμογή μεθόδων ψευδωνυμοποίησης όπου είναι δυνατόν, ιδίως όταν αποστέλλονται για περεταίρω επεξεργασία και για ολοκλήρωση των ζητούμενων υπηρεσιών. Ψευδωνυμοποίηση νοείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι πλέον εφικτό να αναγνωριστεί συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Πέρα από σύγχρονα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, το ιατρείο μας διαθέτει και επιπλέον Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1.8 Ενημέρωση για τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (Session or transient / Permanent, persistent or stored / Flash cookies) με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης, όποτε επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.


Το cookie είναι πληροφορία, σε μορφή αρχείου, που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και βελτιώνει την απόδοση της ιστοσελίδας σχετικά με την εξυπηρέτησή σας.

Ο χρήστης ενημερώνεται για την χρήση cookies. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας υποδεικνύει τη συγκατάθεσή του στη χρήση τους. Αν, παρά τα παραπάνω, ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση τους, τότε μπορεί να τα απενεργοποιήσει. Με την απενεργοποίηση τους μειώνεται η απόδοση ορισμένων χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας.

Επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες;

Universal Analytics (Google): Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τη σύνταξη αναφορών και τη βελτίωση της ιστοσελίδας. Τα cookies (_ga, _gat, _gid) συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπο, ποια ήταν η προηγούμενη ιστοσελίδα, και τις σελίδες που επισκέφθηκαν

(Διαβάστε Google’s overview of privacy and safeguarding data).

 

1.9 Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλεφωνικά με την γραμματεία μας στο 210 275 2869 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο  https://www.smile4u.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση Λεωφόρο Ηρακλείου 249,Ηράκλειο Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα), με τους τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω. Από τις 25 Μαΐου του 2018 βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού, μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

 1. Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 2. Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας, αλλά που δεν αντιβαίνει το νομικό πλαίσιο και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.
 3. Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 5. Δικαίωμα διεκδίκησης κάθε νόμιμου συμφέροντος.
 6. Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Όνομα: Ανδριανή Τσίρμπα
email: info@smile4u.gr